Polityka prywatności

Informacja o danych osobowych, które są przetwarzane przez Benefitus

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Administratorem Twoich danych osobowych jest Benefitus Tomasz Pelc z siedzibą w Katowicach, ul. Michała Scipio del Campo 1, 40-749 Katowice, NIP: 9541553212, REGON: 241055141.

Jeżeli jesteś naszym klientem, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • zapewnienia realizacji usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia jako niezbędne do wykonania umowy, w tym w szczególności obsługi Twoich zgłoszeń, usuwania awarii, a także zapewnienia wsparcia technicznego przez czas obowiązywania umowy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej
 • obsługi finansowo-księgowej, reklamacji, skarg, wniosków oraz zgłoszeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora, przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń
 • wywiązywania się z ciążących na nas obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia, w tym w szczególności w zakresie Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
 • utrzymania i bieżącej obsługi serwisu internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora
 • handlowym i marketingowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, w tym w szczególności przekazywania informacji, obsługi komunikacji za pomocą formularzy internetowych, obsługi połączeń telefonicznych, poprzez pozyskanie Twojej zgody i do odwołania pozyskanej zgody.

Jeżeli jesteś naszym potencjalnym partnerem biznesowym/klientem, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • związanym z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

Jeżeli jesteś naszym dostawcą, kontrahentem lub partnerem biznesowym, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • zapewnienia realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń
 • oceny dostawcy, rozwoju kanału dostaw oraz rozwoju procesu sprzedażowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora, przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora

2. innym odbiorcom danych, w tym:

 • dostawcom usług IT oraz telekomunikacyjnych, z którymi współpracujemy
 • firmom marketingowym oraz kancelariom prawnym
 • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. służbom porządku publicznego

z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: biuro@benefitus.pl.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie, jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania i doskonalenia serwisów internetowych.